search
Strona główna:

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

ul. 18 Stycznia 14
06-500 Mława

tel./fax
(0-23) 65 4 32 54
(0-23) 654 30 82

baner
Jesteś tutaj: Bip -> OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 255), oraz zgodnie z §8
Umowy Najmu lokalu mieszkalnego – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie, przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości dochodów.
Wypełnioną deklarację o dochodach (druk do pobrania ze strony internetowej www.tbs-mlawa.pl w zakładce do pobrania) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w siedzibie TBS Sp. z o.o. w Mławie przy ul. 18 Stycznia 14 w pokoju nr 5 lub przesłać drogą mailową na adres: techniczny@tbs-mlawa.pl

Odpracowanie zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnego lokalu mieszkalnego.1. W programie odpracowanie długu może uczestniczyć osoba, posiadająca zadłużenie wobec Miasta  Mława z tytułu opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego, która spełnia niżej wymienione warunki:

a) dochód miesięczny w gospodarstwie domowym Dłużnika, przeliczony na członka rodziny nie przekracza 125 % najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w DziennikuUrzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

b) złożyła w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie:

    -wniosek, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Programu, w sprawie odpracowania zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie komunalnego lokalu mieszkalnego

    -deklaracji o dochodach, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Programu, potwierdzające dochody wszystkich osób zamieszkujących z Dłużnikiem,

c) zawarła porozumienie, stanowiące załącznik nr 3 do Programu, określające szczegółowe zasady odpracowania zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

2. Ustala się godzinowe stawki dla potrzeb wyceny wykonanych prac:

   – 7 zł. / godz. – prace porządkowe na terenach ogólnodostępnych, nadzorowane przez Straż Miejską, w tym sprzątanie i odśnieżanie oraz utrzymanie terenów zielonych,

    – 8 zł. / godz. – prace porządkujące komunalny zasób lokalowy nadzorowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,

    – 9 zł. / godz. – prace usługowo-budowlane w komunalnym zasobie lokalowym nadzorowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, tj. proste czynności remontowe i drobne prace konserwatorskie
    Wniosek o odpracowanie zaległości dostępny jest w zakładce DO POBRANIA

    UWAGA! Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach wszystkich osób     pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należy osobiście złożyć w siedzibie TBS w     Mlawie Sp. z o.o. przy ul. 18 Stycznia 14. Wnioski niekompletne bądź złożone w inny niż powyższy     sposób nie będą rozpatrzone.

 Mławski Program  „Nasz Dom”


    Program „Nasz Dom” – jest elementem Polityki Mieszkaniowej Mławy. Polega na dofinansowaniu z budżetu Miasta remontów części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Mławy i dotyczy wspólnot mieszkaniowych z udziałami miasta.
Program adresowany jest do właścicieli lokali, na których spoczywa obowiązek finansowania remontu części budynku stanowiących współwłasność. Obowiązek ten, w zestawieniu z wieloletnią luką remontową przekracza możliwości finansowe większości wspólnot mieszkaniowych.
Oprócz finansowego wspierania remontów nieruchomości wspólnych, celem Programu jest także mobilizacja indywidualnych właścicieli lokali do podejmowania takich przedsięwzięć.

Dokumenty:
Program „Nasz Dom” wdrożono Uchwałą Nr XXIII/246/2008 Rady Miejskiej z dn. 30 czerwca  2008 roku w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Mławy na lata 2008-2015

Procedura uzyskiwania dofinansowania:
Wszystkie kroki procedury uzyskania dofinansowania przez wspólnotę mieszkaniową, pilotuje w Urzędzie Miasta – wyznaczony pracownik w Wydziale Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska .
Tok działań jest następujący:
1) Wspólnota, po podjęciu stosownej uchwały, składa do Gminy Mława za pośrednictwem zarządcy nieruchomości wniosek o przyznanie dofinansowania.
2) Zarządca nieruchomości opiniuje wniosek.
3) Po zaopiniowaniu, wniosek ten wraz z kompletem wymaganych dokumentów, przekazywany jest do Urzędu Miasta – Wydziału Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. W tym Wydziale dokumentacja ta jest weryfikowana i jeżeli spełnia wymogi formalne – jest rejestrowana.
4) Jeżeli w budżecie Programu są zabezpieczone środki finansowe, jest podpisywana umowa z daną wspólnotą. Umowę w imieniu Gminy Mława podpisuje Burmistrz  Miasta przy kontrasygnacie  Skarbnika Miasta.Wniosek o dofinansowanie w programie „Nasz Dom” dostępny w zakładce DO POBRANIA

 Mławski Program „Ulepszamy Mieszkania”

    Program adresowany jest do Mławian, którzy podejmą indywidualnie lub grupowo ( poprzez udział w programie wszystkich najemców lokali  w budynku ) na podstawie porozumienia z Miastem prace poprawiające standard zajmowanego lokalu mieszkalnego ( zajmowanych lokali mieszkalnych), poprzez np. wykonanie łazienki, WC, kuchni, zmian w ogrzewaniu itp. Celem programu jest wprowadzanie ulepszeń w mieszkaniach znajdujących się w budynkach Miasta, poprzez zachęty finansowe i wsparcie organizacyjno-techniczne Miasta.

Zachęta finansowa polegać będzie na refundacji przez Miasto nie więcej niż 20% udokumentowanych wydatków (w przypadku ulepszeń w lokalu)  albo nie więcej niż 40 % udokumentowanych wydatków w przypadku gdy ulepszenia przeprowadzą wszyscy najemcy w budynku ( w przypadku najemców lokali mieszkalnych Miasta znajdujących się w budynkach stanowiących współwłasność Miasta, program obejmie także właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych). Maksymalny poziom refundacji dla jednego lokalu nie może być wyższy niż  2 000, 00 a dla ulepszeń grupowych 3 000, 00.

Zachęta organizacyjna polegać będzie na zapewnieniu przez Miasto pomocy przy organizacji prac, polegającej na udostępnianiu informacji i poradnictwie w wyborze optymalnych rozwiązań technicznych odpowiednich dla planowanych ulepszeń a także organizacji prac i ich koordynacji –  gdy dotyczą wszystkich lokali w budynku.

Dokumenty:
Program „Ulepszamy mieszkanie” wdrożono Uchwałą Nr XXIII/246/2008 Rady Miejskiej z dn. 30 czerwca  2008 roku w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Mławy na lata 2008-2015

Procedura uzyskiwania dofinansowania:
Wszystkie kroki procedury uzyskania dofinansowania przez najemcę lokalu, pilotuje w Urzędzie Miasta – wyznaczony pracownik w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska .
Tok działań jest następujący:
1) Najemca składa do Gminy Mława za pośrednictwem zarządcy nieruchomości wniosek o przyznanie dofinansowania.
2) Zarządca nieruchomości opiniuje wniosek.
3) Po zaopiniowaniu, wniosek ten wraz z kompletem wymaganych dokumentów, przekazywany jest do Urzędu Miasta – Wydziału Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. W tym Wydziale dokumentacja ta jest weryfikowana i jeżeli spełnia wymogi formalne – jest rejestrowana.
4) Jeżeli w budżecie Programu są zabezpieczone środki finansowe, jest podpisywana umowa z daną wspólnotą. Umowę w imieniu Gminy Mława podpisuje Burmistrz  Miasta przy kontrasygnacie  Skarbnika Miasta.Wniosek o dofinansowanie w programie „Ulepszamy Mieszkanie” dostępny w zakładce DO POBRANIA

Drukuj
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Nowakowski
Udostępniający: Jakub Nowakowski
Czas udostępnienia: 2015-04-07 00:23:00
Czas wytworzenia: 2015-04-07 00:23:00